Zakres usług

Prawo medyczne

Kancelaria, dzięki współpracy z zakładami opieki zdrowotnej, a obecnie z podmiotami leczniczymi,   zdobyła doświadczenie w zakresie pomocy prawnej świadczonej na rzecz tych podmiotów obejmujące:

  • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej przez te podmioty
  • problematykę  związaną z odpowiedzialnością odszkodowawczą podmiotu leczniczego z tytułu nienależytego udzielanie świadczeń zdrowotnych
  • doradztwo  prawne w zakresie tworzenia, przekształcania i likwidacji podmiotów leczniczych
  • doradztwo w zakresie form zatrudnienia personelu medycznego w zakładach leczniczych
  • doradztwo prawne w zakresie zawierania umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • reprezentowanie podmiotu leczniczego  w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.